Search

Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs en de daarbij horende zorgplicht vraagt van scholen dat ze zich helder en transparant positioneren en aangeven welke ondersteuning ze kunnen bieden aan leerlingen. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft specifiek de diverse aspecten van de ondersteuningsstructuur in de begeleiding van leerlingen en heeft een doorlooptijd van 4 jaar. Het document  is een verplichting vanuit het wettelijk traject rond Passend Onderwijs. Gezien de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van de leerlingenbegeleiding en conform de afspraken in de SWV’en wordt het profiel jaarlijks geactualiseerd (einde elk schooljaar) en gepubliceerd en om de 4 jaar opnieuw vastgesteld. Mede op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de aangesloten scholen stellen de samenwerkingsverbanden waar de school toe behoort om de 4 jaar een ondersteuningsplan vast.

Het SOP is een verantwoordings- en planningsdocument voor intern en extern gebruik. Daarom heeft het SOP een eigen pagina op de website.

Het bevat een beschrijving van de huidige situatie van de basisondersteuning en de extra ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en het formuleert aandachtspunten ter verbetering. Gerealiseerde doelstellingen en actuele ontwikkelingen worden steeds verwerkt in de volgende versie van het schoolondersteuningsprofiel. Tevens worden de grenzen aan de ondersteuning aangegeven, die onze school de leerlingen kan bieden.

In het SOP worden verschillende verwijzingen gemaakt naar websites van ketenpartners en protocollen en regelingen (blz. 57). Deze staan hier.
Het protocol sociale veiligheid en het document privacybeleid zijn in revisie en daarom nog niet opgenomen in de lijst.

Het schoolondersteuningsprofiel staan bij "documenten".